یک نخ دور دست خود بپیچید و آن‌را با خط‌کش اندازه بگیرید:

 

۱۴ تا ۱۶ سانتی متر : Small

۱۶ تا ۱۸ سانتی متر : Medium

۱۸ تا ۲۱ سانتی متر : Large

۲۱ تا ۲۳ سانتی متر : x-Large